Про особливості діяльності психологічної служби системи освіти України в 2002-2003 навчальному році

Лист МОН № 1/9-365 від 08.08.02 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-365 від 08 серпня 2002 року

Про особливості діяльності психологічної служби
системи освіти України в 2002-2003 навчальному році

Міністру освіти Автономної
Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації "Про особливості діяльності психологічної служби системи освіти України в 2002-2003 навчальному році" та список рекомендованої літератури із зазначеного питання.

Заступник державного секретаря           Г.Г.Науменко

Додаток до листа
Міністерства освіти
і науки України
від 08.08.2002 року № 1/9-365

Про особливості діяльності психологічної служби
системи освіти України в 2002-2003 навчальному році

Особливістю нового навчального року є зосередження уваги загальноосвітніх навчальних закладів різних типів на формуванні навичок безпечної поведінки, збереженні та зміцненні здоров'я учнів.

Перший урок у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України у 2002-2003 навчальному році буде розкривати тему "Здоров'я дітей - здоров'я нації".

У Законі України "Про загальну середню освіту" (розділ І, стаття 5) одним із завдань загальної середньої освіти е виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

Національна доктрина розвитку освіти України (Указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 347) визначила головну мету державної політики в розвитку освіти - створювати умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України.

Серьозною проблемою у збереженні і зміцненні здоров"я неповнолітніх і молоді є скоєння над ними фізичного, морального, сексуального насильства.

15 листопада 2001 року прийнято Закон України "Про попередження насильства в сім'ї". У грудні 2001 р. набула чинності ратифікована Україною Конвенція Міжнародної організації праці "Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці" від 1 червня 1999 р. № 182.

Психологічна служба в структурі освіти є складовою державної системи охорони фізичного і психічного здоров'я молодих громадян України. Вона діє з метою виявлення і забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості дитини та учня.

Пріоритетним завданням психологічної служби системи освіти України є навчання людини відповідальному ставленню до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей.

Це завдання психологічною службою має реалізуватись через:

- психолого-педагогічний супровід та підтримку дітей з труднощами шкільної адаптації через співпрацю з психолого-медико-педагогічними консультаціями;

- орієнтацію учнів на здоровий спосіб життя (профілактика тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, віл-інфекції, СНІДу; викладання курсу "Валеологія", викладання окремих розділів курсу "Основи безпеки життєдіяльності"; застосування психокорекційних програм; тренінги з розвитку навичок прийняття рішень, захисту від тиску з боку однолітків тощо);

- попередження суіцидальної поведінки дітей та підлітків (соціометричні дослідження в дитячих колективах; попередня діагностика факторів ризику; перша психологічна допомога при загрозі суїциду; організація корекційно-відиовлювальної роботи; формування позитивного психологічного клімату в учнівському колективі; психологічне консультування педагогів, класних керівників (кураторів), батьків тощо);

- профілактику та боротьбу з дитячою бездоглядністю, насильством щодо дитини, боротьбу з найгіршими формами дитячої праці (інформування дітей, педагогічної та батьківської громадськості, визначення груп ризику та профілактична робота з ними, інформування відповідних державних органів та спеціалізованих установ та співпраця з ними);

- психологічну підготовку учнів до активного життя і професійної діяльності (спецкурси, тренінги, організація чи проведення профдіагностики, профконсультації, тощо);

- заходи, спрямовані на соціальну ресоціалізацію дітей, що зазнали насильства, різних форм експлуатації, мають фізичні та психічні вади, знаходяться навнутрішньошкільному обліку тощо;

- гуманізацію та демократизацію навчально-виховного процесу (просвіта педагогів з питань гуманістичної психології: "ситуація очима дитини", комунікативна компетентність, попередження психологічного насильства; методи підтримки дисципліни, навички конструктивних переговорів; участь у розробці навчальних програм тощо).

Методичні матеріали щодо зазначеної проблематики надано у списку рекомендованої літератури та на шпальтах журналу "Практична психологія та соціальна робота".

Перелічені види роботи практичного психолога і можуть доповнюватися пріоритетними для кожного загальноосвітнього навчального закладу напрямками, а також специфічними завданнями, виходячи із конкретних запитів педагогічного колективу (Лист Міністерства освіти від 02.08.2001р. № 1/9-272).

Додаток до листа
Міністерства освіти
і науки України
від 08.08.2002 року № 1/9-365

Рекомендована література:

1. Барко В.І., Панок В.Г., Лазаревський С.В. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навчально-виховному процесі \ Методичні рекомендації для практикуючих психологів - Київ-Тернопіль, 2000.

2. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика - К., ред. "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2000.

3. Боротьба проти використання праці дітей: Пер з англ. / Заг. ред. укр. вид. О.П. Петращук. -К.-.Унів. Вид-во "Пульсари", 2002.

4. Загальна психологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів \ зазагальн. ред. акад. С.Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

5. Киричук В.О. Соціально-комунікативна активність старшокласників: сутність і засоби її стимулювання. - Луцьк, 2000.

6. Киричук В.О., Романова Л.М. Система роботи класного керівника з учнівським колективом на засадах пснхолого-педагогічного проектування особистісного розвитку: Психолого-педагогічна діагностика, аналіз, моделювання, програмування, корекційно-виховного процесу. - Харків: Веста: Видавництво "Ранок", 2002.

7. Основи практичної психології \ В. Панок, Т. Тнтаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. -К.: Либідь, 1999.

8. Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах: навчальний посібник для практичних психологів \ за загальн. ред. акад. С.Д.Максименка. -К., 2000.

9. Максимова Н.Ю., Толстоухова С.В. Соціально-психологічний аспект профілактики аднктивноі поведінки підлітків та молоді. - К., 2000.

10. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшекласников: Пособие для педагога: В 2 ч. - М: Гуманит.ю изд. Центр ВЛАДОС, 2001. Ч. 1. Основи пснхологин: 10 кл. (Б-ка школьного психолога)

11. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основи пснхологни для старшекласннков: Пособие для педагога: В 2 ч. - М.: Гуманит.ю изд. Центр ВЛАДОС, 2001. Ч. 2. Психология общеиия: 11 кл. (Б-ка школьного психолога)

12. Праця дітей: Проблема та дії у відповідь. Матеріали для семінарів-тренінгів: Пер. з англ. / Заг. ред. укр. вид. О П. Петращук. - К.: Міленіум, 2002.

13. Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д, Обухівська А.Г. Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей 6-річного віку. - К., 2001.

14. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків\ кол. авт. за ред В.Г. Панка. - К., 2001.

15. Фахові науково-практичні та освітньо-популярні журнали: "Практична психологія та соціальна робота", "Обдарована дитина".

Загрузить: _1_9_365.doc (39.00 Кб.)


08.08.2002

Расходы МОН в следующем году увеличены на 14,4 млрд грн Рада приняла Госбюджет на 2022 год, согласно которому расходы МОН увеличены на 14,4 млрд
Средства за использование украинских недр направят детям Президент Украины инициирует законопроект об экономическом паспорте украинца
С 1 декабря учителям повысят зарплаты С 1 декабря 2021 года произойдет повышение зарплаты педагогов, работающих в школах
2 800 учителей до сих пор отстранены от работы Из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников 1 200 школ работают дистанционно
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев