География - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «География» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

География - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Географія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 805 від 16 червня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Географія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Природно- та суспільно-географічні комплекси, їх складові у взаємозв’язку, просторові процеси й форми територіальної організації.

Цілі навчання

Формування у випускників здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі географії та вирішувати практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування сучасних географічних теорій і методів.

Теоретичний зміст предметної області

Геопросторова (територіальна) організація ландшафтної оболонки Землі, природні та соціально-економічні закономірності її формування та функціонування.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи, методики та технології:

  • польових досліджень;
  • геоекологічних досліджень;
  • системно-структурний;
  • кластерного аналізу;
  • картографічний.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Обладнання та устаткування, необхідне для польового/лабораторного/ дистанційного дослідження складу, будови і властивостей географічної оболонки, соціосферита їхніх компонентів (у відповідності до спеціалізації).

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  • на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС;
  • для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати результати навчання, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) але не більш ніж 60 кредитів ЄКТС;

Мінімум 50 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у професійній діяльності з географії або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження природних та суспільних об’єктів та процесів.

Загальні компетентності

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність працювати автономно.

Навички здійснення безпечної діяльності.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність брати участь у плануванні та виконанні наукових та науково-технічних проектів.

Здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії і складу природи і суспільства.

Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних та програмних засобів у польових і лабораторних умовах.

Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні сфер ландшафтної оболонки.

Здатність аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах.

Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання.

Знання і використання специфічних для географічних наук теорій, парадигм, концепцій та принципів відповідно до спеціалізації.

Самостійно досліджувати природні матеріали та статистичні дані(у відповідності до спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і презентувати результати.

Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності.

Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти у географічній оболонці, їх властивості та притаманні ним процеси.

Здатність працювати в колективах виконавців, у тому числі в міждисциплінарних проектах.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії географії, а також світоглядних наук.

Знати і розуміти основні види географічної діяльності, їх поділ.

Пояснювати особливості організації географічного простору.

Аналізувати географічний потенціал території.

Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області географічних наук.

Використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні моделі в галузі географічних наук.

Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад ландшафтної оболонки та її складових.

Застосовувати моделі, методи фізики, хімії, геології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних та суспільних процесів формування і розвитку геосфер.

Аналізувати склад і будову природних і соціосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах.

Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї професійної сфери для їх досягнення, в тому числі в Україні.

Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, чесності, професійного кодексу поведінки.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Географія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Географія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 805 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
13.07.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев