Авионика - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Авионика» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Авионика - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Авіоніка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 385 від 04 березня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Авіоніка» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Автоматизовані та автоматичні системи керування авіаційними та ракетно-космічними об’єктами та системами, їх інформаційне забезпечення.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми використання і впровадження систем та пристроїв авіоніки, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи у сфері динаміки польоту, систем керування літальних апаратів, електронної та мікропроцесорної техніки систем авіоніки та навігації.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методи, методики, технології проектування, дослідження та випробування систем авіоніки.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Стенди та імітаційні програмні комплекси для моделювання систем авіоніки; інформаційно-вимірювальні системи і прилади.

Системи автоматичного керування, обчислювальні засоби, мікропроцесорні системи керування бортовим та наземним обладнанням.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим стандартом вищої освіти.

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):

  • за спеціальностями галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації не більше ніж 120 кредитів ЄКТС;
  • за іншими спеціальностями не більше ніж 60 кредитів ЄКТС.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми авіоніки та систем керування під час професійної діяльності та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність здійснювати професійну діяльність у сфері авіоніки автономно і відповідально, дотримуючись законодавчої та нормативно-правової бази, а також державних та міжнародних вимог.

Здатність використовувати основи електроніки, схемотехніки при розв’язанні практичних завдань авіоніки.

Здатність розробляти і програмувати мікропроцесорні системи керування.

Здатність до аналізу та синтезу систем керування літальних апаратів.

Здатність розробляти авіоніку літальних апаратів та системи наземних комплексів із використанням інформаційних технологій.

Здатність математично описувати і моделювати фізичні процеси в системах керування літальних апаратів.

Здатність проектувати прилади та системи авіоніки із використанням автоматизованих систем.

Здатність описувати і використовувати сучасні технології виготовлення систем авіоніки.

Здатність оцінювати технічні і економічні характеристики систем та пристроїв авіоніки.

Здатність обґрунтовувати прийняті рішення, ефективно працювати автономно та у складі колективу.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Адаптуватися до змін технологій професійної діяльності, прогнозувати їх вплив на кінцевий результат.

Автономно отримувати нові знання в своїй предметній та суміжних областях з різних джерел для ефективного розв‘язання спеціалізованих задач професійної діяльності.

Відповідально та кваліфіковано ставити та вирішувати задачі, пов’язані зі створенням приладів і систем авіоніки.

Розуміти стан і перспективи розвитку предметної області.

Організовувати власну професійну діяльність, обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності.

Критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у професійній діяльності.

Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

Розуміти принципи права і правові засади професійної діяльності в сфері авіоніки.

Розуміння сучасних філософських теорій і основних набутків світової і національної культури, їх творче осмислення та навички застосування у професійній діяльності, зокрема, при спілкуванні з колегами.

Ефективно планувати і організовувати свій робочий час, підтримувати власні здоров’я та працездатність, у тому числі за допомогою активного відпочинку та здорового способу життя.

Розробляти технічні вимоги до систем та пристроїв авіоніки; здійснювати проектування систем та пристроїв авіоніки з урахуванням вимог замовника та нормативно-технічної документації.

Аналізувати, розраховувати та проектувати електричні та електронні системи авіоніки.

Розробляти та програмувати мікропроцесорні системи керування.

Застосовувати сучасні інформаційні технології для забезпечення функціонування літальних апаратів та наземних комплексів.

Розробляти математичні моделі літальних апаратів як об’єктів керування.

Вміти описувати інформаційні процеси, пов’язані з авіонікою, аналізувати їх завадостійкість.

Вміти створювати радіоелектронну апаратуру та прилади літальних апаратів і наземних комплексів із використанням систем автоматизованого проектування.

Забезпечувати технологічність виготовлення систем авіоніки сучасними конструкторськими, в тому числі автоматизованими та експериментальними, засобами.

Оцінювати технічні і економічні характеристики прийнятих рішень для забезпечення ефективності та високої якості розробок.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Авіоніка» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Авіоніка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 385 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
13.03.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев