Хореография - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Хореография» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Хореография - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Хореографія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 358 від 04 березня 2020 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Хореографія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Хореографія як мистецький феномен, теорія та практика хореографічного мистецтва і освіти.

Цілі навчання

Підготовка фахівців в сфері виконавського мистецтва, балетмейстерської, викладацької, методичної діяльності в сфері початкової, профільної, фахової передвищої мистецької освіти.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи хореографічного мистецтва, зв’язок хореографії з соціокультурними явищами, теорія та практика хореографічного мистецтва, виконавська, балетмейстерська, викладацька, методична діяльність в сфері початкової, профільної, фахової передвищої мистецької освіти.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методологія культурологічних дисциплін і мистецтвознавства.

Методи, технології навчання та відтворення хореографічного тексту.

Ситуаційні методики – вміння проводити аналіз конкретної проблеми і знаходження альтернативної дії.

Методи тренінгу з метою формування професійних знань, умінь і навичок.

Моделювання професійної реальності, експериментально-практичної дії.

Технології проектування творчого продукту – повний цикл його виконання від задуму до реалізації.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Комп’ютерне та програмне забезпечення, мультимедійні засоби у сфері хореографічної діяльності.

Обладнання для дослідження та зберігання творів мистецтва, інформаційні та комунікаційні технології.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) зі спеціальності 024 – Хореографія і не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за даною спеціальністю, визначених цим Стандартом вищої освіти.

Мінімальний обсяг навчальних і виробничих практик – 10 % від загального обсягу освітньої програми (включаючи практики за вибором студентів у разі наявності спеціалізації).

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в хореографії, мистецькій освіті, виконавській діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів хореографічного мистецтва і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички здійснення безпечної діяльності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Усвідомлення ролі культури і мистецтва в розвитку суспільних взаємовідносин.

Здатність аналізувати основні етапи, виявляти закономірності історичного розвитку мистецтв, стильові особливості, види і жанри, основні принципи координації історико-стильових періодів світової художньої культури.

Здатність застосовувати теорію та сучасні практики хореографічного мистецтва, усвідомлення його як специфічного творчого відображення дійсності, проектування художньої реальності в хореографічних образах.

Здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової хореографічної діяльності (виконавської, викладацької, балетмейстерської та організаційної).

Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків для забезпечення освітнього процесу в початкових, профільних, фахових закладах освіти.

Здатність використовувати і розробляти сучасні інноваційні та освітні технології в галузі культури і мистецтва.

Здатність використовувати інтелектуальний потенціал, професійні знання, креативний підхід до розв’язання завдань та вирішення проблем в сфері професійної діяльності.

Здатність сприймати новітні концепції, усвідомлювати багатоманітність сучасних танцювальних практик, необхідність їх осмислення та інтегрування в актуальний контекст з врахуванням вітчизняної та світової культурної спадщини.

Здатність збирати, обробляти, аналізувати, синтезувати та інтерпретувати художню інформацію з метою створення хореографічної композиції.

Здатність застосовувати традиційні та альтернативні інноваційні технології (відео-, TV-, цифрове, медіа- мистецтва і т. ін.) в процесі створення мистецького проекту, його реалізації та презентації.

Здатність здійснювати репетиційну діяльність, ставити та вирішувати професійні завдання, творчо співпрацювати з учасниками творчого процесу.

Здатність використовувати принципи, методи та засоби педагогіки, сучасні методики організації та реалізації освітнього процесу, аналізувати його перебіг та результати в початкових, профільних, фахових закладах освіти.

Здатність використовувати традиційні та інноваційні методики для діагностування творчих, рухових (професійних) здібностей, їх розвитку відповідно до вікових, психологофізіологічних особливостей суб’єктів освітнього процесу.

Здатність забезпечувати високий рівень володіння танцювальними техніками, виконавськими прийомами, застосовувати їх як виражальний засіб.

Здатність застосовувати набуті виконавські навички в концертно-сценічній діяльності, підпорядковуючи їх завданням хореографічного проекту.

Здатність дотримуватись толерантності у міжособистісних стосунках, етичних і доброчинних взаємовідносин у сфері виробничої діяльності.

Здатність враховувати економічні, організаційні та правові аспекти професійної діяльності.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із концепцією сталого розвитку України.

Розуміти моральні норми і принципи та вміти примножувати культурні, наукові цінності і досягнення суспільства в процесі діяльності.

Вільно спілкуватись державною мовою усно і письмово з професійних та ділових питань.

Володіти іноземною мовою в обсязі, необхідному для спілкування в соціально-побутовій та професійній сферах.

Аналізувати проблеми безпеки життєдіяльності людини у професійній сфері, мати навички їх попередження, вирішення та надання першої допомоги.

Розуміти роль культури і мистецтва в розвитку суспільних взаємовідносин.

Знати і розуміти історію мистецтв на рівні, необхідному для застосування виражально-зображальних засобів відповідно до стилю, виду, жанру хореографічного проекту.

Розуміти хореографію як мистецький феномен, розрізняти основні тенденції її розвитку, класифікувати види, напрями, стилі хореографії.

Володіти термінологією хореографічного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

Розуміти хореографію як засіб ствердження національної самосвідомості та ідентичності.

Використовувати інноваційні технології, оптимальні засоби, методики, спрямовані на удосконалення професійної діяльності, підвищення особистісного рівня володіння фахом.

Відшуковувати необхідну інформацію, критично аналізувати і творчо переосмислювати її та застосовувати в процесі виробничої діяльності.

Розуміти і вміти застосовувати на практиці сучасні стратегії збереження та примноження культурної спадщини у сфері хореографічного мистецтва.

Володіти принципами створення хореографічного твору, реалізуючи практичне втілення творчого задуму відповідно до особистісних якостей автора.

Мати навички використання традиційних та інноваційних методик викладання фахових дисциплін.

Аналізувати і оцінювати результати педагогічної, асистентсько-балетмейстерської, виконавської, організаційної діяльності.

Мати навички викладання фахових дисциплін, створення необхідного методичного забезпечення і підтримки навчання здобувачів освіти.

Знаходити оптимальні підходи до формування та розвитку творчоїт особистості.

Знаходити оптимальні виконавські прийоми для втілення хореографічного образу.

Вдосконалювати виконавські навички і прийоми в процесі підготовки та участі у фестивалях і конкурсах.

Розвивати комунікативні навички, креативну і позитивну атмосферу в колективі.

Мати навички управління мистецькими проектами, зокрема, здійснювати оцінки собівартості мистецького проекту, визначати потрібні ресурси, планувати основні види робіт.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Хореографія» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Хореографія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 358 від 04 березня 2020 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
13.03.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев