Социальное обеспечение - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Социальное обеспечение» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Социальное обеспечение - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Соціальне забезпечення» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 734 від 24 травня 2019 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Соціальне забезпечення» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків.

Цілі навчання

Підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми соціального забезпечення або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, принципи, закономірності, концепції, які формують професійну компетентність фахівця.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Загальнонаукові, соціально-економічні,  організаційно-розпорядчі, правові,  соціологічно-статистичні, психологічні, діагностичні, індивідуальний та груповий.

Активні та пасивні методики соціального забезпечення, спеціальні соціальні технології як різновид тактико-оперативного впливу на соціальний об'єкт.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасні інформаційно-комунікативні технології, інформаційні ресурси, спеціальні програмні продукти та бази даних, які застосовуються у професійній діяльності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі з професійної діяльності соціального забезпечення або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність планувати та управляти часом.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у професійній діяльності.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність працювати в команді.

Здатність до міжособистісної взаємодії.

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань взятих обов'язків.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність аналізувати суспільні процеси пов'язані з соціальним розвитком держави;

Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення.

Здатність консультувати з питань соціального забезпечення різним групам населення, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Здатність використовувати адміністративно-правові механізми призначення та

Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.

Вміння планування та звітності в системі соціального забезпечення населення;

Здатність застосовувати методики індивідуальних обрахунків адресної соціальної допомоги, методики індивідуальних обрахунків призначення субсидій, соціальної допомоги мало захищеним категоріям населення, допомоги по безробіттю.

Здатність використовувати методики інспекційних перевірок в системі соціального захисту населення.

Здатність до планування та реалізації заходів з проведення моніторингу і інспектування.

Здатність до планування та реалізації заходів з надання адресної соціальної допомоги.

Здатність оцінювання якості соціальних послуг.

Здатність до організації та управління процесами в соціальному забезпеченні.

Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів у професійній діяльності.

Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері.

Здатність виявляти і залучати ресурси організацій-партнерів з соціальної допомоги для виконання завдань професійної діяльності.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності.

Ідентифікувати причинно-наслідкові зв'язки розвитку суспільства та прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення.

Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження.

Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення.

Використовувати механізми призначення фінансової соціальної допомоги, пенсій.

Застосовувати базові знання про основи економічної допомоги об'єктам соціального захисту.

Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення.

Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства України в галузі соціального забезпечення.

Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців.

Визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій населення.

Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення.

Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності.

Аналізувати та оцінювати рівень матеріально-економічного захисту різних категорій населення.

Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення.

Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.

Застосовувати  нормативно-правову базу в захисті соціальних груп населення

Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні.

Використовувати відповідні наукові - дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.

Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців.

Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Соціальне забезпечення» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Соціальне забезпечення» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 734 від 24 травня 2019 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
28.05.2019

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев