Дизайн - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Дизайн» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Дизайн - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Дизайн» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1391 від 13 грудня 2018 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Дизайн» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Об’єкти та процеси дизайну в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини.

Цілі навчання

Формування фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування певних теорій та методів дизайну.

Теоретичний зміст предметної області

Поняття, концепції, принципи дизайну та їх використання для забезпечення заданих властивостей та естетичних характеристик об’єктів дизайну (за спеціалізаціями).

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Методики проектування та виготовлення одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну; технології роботи у відповідних спеціальних матеріалах (за спеціалізаціями).

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Сучасні програмні продукти, технологічне обладнання, що застосовується в сфері дизайну (за спеціалізаціями).

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.

Заклад вищої освіти має право визнати та зарахувати кредити, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):

  • зі спеціальності «Дизайн»: не більше ніж 120 кредитів ЄКТС;
  • за іншими спеціальностями: не більше ніж 60 кредитів ЄКТС.

Мінімум 70% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим стандартом вищої освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність працювати в команді.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати культурномистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати формоутворення, макетування і (СК) моделювання об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну.

Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності.

Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.

Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.

Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями).

Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями).

Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення.

Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень.

Визначати мету, завдання та етапи проектування.

Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.

Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.

Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.

Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.

Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання.

Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі.

Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах.

Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності.

Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.

Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики.

Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.

Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності.

Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями).

Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну.

Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Дизайн» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Дизайн» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1391 від 13 грудня 2018 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
16.01.2019

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев