Медсестринство - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт высшего образования по специальности «Медсестринство» для первого (бакалаврского) уровня высшего образования

Медсестринство - специальность уровня «бакалавр»

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1344 від 05 грудня 2018 року.

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Медсестринство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ НАВИЧОК

Об’єкти професійної діяльності випускника

Організація та управління роботою медсестринських структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, виконання всіх видів медсестринської діяльності та медсестринських втручань.

Цілі навчання

Підготовка фахівця спеціальності «Медсестринство» до організації та управління роботою структурних медсестринських підрозділів, виконання всіх видів діяльності та втручань, передбачених кваліфікаційними характеристиками фахівців галузі знань «Охорона здоров’я» спеціальності «Медсестринство».

Теоретичний зміст предметної області

Знання з питань охорони здоров’я населення; профілактики, діагностики та лікування захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівнях для здійснення професійної діяльності фахівців спеціальності «Медсестринство».

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці)

Анамнестичні, клінічні, лабораторні, інструментальні методи провадження діагностичного процесу, визначення провідних симптомів та синдромів, визначення медсестринського діагнозу; організація догляду та опіки за пацієнтами; технології діагностики, лікування та профілактики, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати)

Маніпуляційна техніка; найпоширеніші сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади для проведення фахової діяльності.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обсяг освітньої програми на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС; для спеціалізації «Екстрена медицина» з присвоєнням професійної кваліфікації «парамедик» – 180* кредитів ЄКТС;

  • на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») спеціальностей галузі «Охорона здоров’я» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):
  • для кваліфікації «сестра медична», «фельдшер» не більше ніж 180 кредитів ЄКТС;
  • для інших кваліфікацій галузі «Охорона здоров’я» не більше ніж 120 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю «Медсестринство», визначених Стандартом вищої освіти. Практичне навчання для отримання кваліфікації «парамедик» (не менше 30 кредитів) повинні проводитисертифіковані інструктори.
__________________

* При навчанні за спеціалізацією «Екстрена медицина» компетентності, позначені зірочкою (*), є необов’язковими.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері медсестринства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність працювати в команді.

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність діяти на основі етичних міркувань.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній професійній практиці.

Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах.

Здатність задовольнити потреби пацієнта/клієнта протягом різних періодів усього життя (включаючи процес вмирання) шляхом планування, допомоги і виконання медсестринських втручань, оцінки та корекції індивідуальних планів догляду, створених у співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, членами сім’ї та іншими медичними і соціальними працівниками.

Застосовування професійних навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних та духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, толерантної та неосудної поведінки.

Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення догляду на основі холістичного (цілісного) підходу, враховуючи задоволення потреб пацієнта у комфорті, харчуванні, особистій гігієні та здатності особи задовольняти свої щоденні потреби.

Здатність ефективно застосовувати сукупність професійних навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.

Збереження власного здоров’я фахівця при здійсненні догляду, виконанні маніпуляцій та процедур, при переміщенні і транспортуванні пацієнта/клієнта.

Профілактична діяльність медичної сестри, направлена на збереження і зміцнення здоров’я, попередження захворювань й інформування та навчання пацієнта та членів його родини.

Здатність здійснювати організацію, впровадження та контроль медсестринського процесу в паліативній та хоспісній допомозі.

Здатність до організації надання медичної допомоги за принципом сімейної медицини.

Здатність проводити медичну та соціальну реабілітацію з метою відновлення здоров’я населення.

Здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки.

Здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових методів дослідження.

Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу при різних гострих станах.

Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час.

Здатність організовувати та управляти відповідним структурним підрозділом (лідерство та менеджмент).

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ

Проводити суб’єктивне та об’єктивне обстеження різних органів і систем пацієнта та оцінювати отримані дані.

Проводити діагностику згідно спеціалізації: виявляти та оцінювати проблеми пацієнта.

Планувати медсестринські втручання.

Здійснювати контроль за роботою молодшого медичного персоналу та станом інвентарю.

Здійснювати медсестринське адміністрування.

Забезпечувати здоровий мікроклімат в колективі.

Брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим і перехворілим населенням, реабілітації та диспансерного нагляду.

Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму.

Належно виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення особистої гігієни пацієнта.

Виконувати найпростіші методи фізіотерапії.

Координувати дії за допомогою поєднання декількох навичок для забезпечення харчування пацієнта.

Належно виконувати медичні маніпуляції з метою проведення заходів щодо стабілізації функціонального стану організму.

Виписувати, зберігати та застосувати фармакологічні засоби.

Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження.

Надавати екстрену долікарську медичну допомогу на підставі діагнозу невідкладного стану.

Здатність до точності при здійсненні взаємозалежних професійних функцій.

Планувати і проводити профілактичні та протиепідемічні заходи щодо інфекційних хвороб.

Організовувати та проводити навчання пацієнтів та членів їхніх родин з медичних питань.

Проводити медико-гігієнічну пропаганду.

Належно вести відповідну медичну документацію.

ДЕ НАВЧАТИСЬ

Знайти заклади освіти, що проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Медсестринство» можна на сайті «Вступ.ОСВІТА.UA» за наступним посиланням.

Укладено на підставі стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 1344 від 05 грудня 2018 року.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освіта.ua
22.12.2018

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев